top of page

LANG TROSBEKJENNELSE

INTRODUKSJON

 

Vi erkjenner at denne trosbekjennelsen ikke er ufeilbarlig, og bare er ment å peke på hva Guds Ord lærer. Læren er viktig,[1]og ettersom vi mennesker kan gjøre feil, er vi åpne for å revidere trosbekjennelsen dersom noe ved den ikke skulle stemme med Guds Ord, eller å utvide trosbekjennelsen hvis den skulle være betydelig mangelfull. Trosbekjennelsen er ikke ment å grundig forklare alle ting, men å erklære hva vi lærer. Grundigere forklaringer finnes i bøker, artikler og taler av menighetens eldste eller andre vi anbefaler.

Vi erkjenner at selv om læren er viktig, er ikke alle deler av læren like essensielt. Det er mulig å ha enhet med kristne som ikke nødvendigvis er enige med oss i alle ting, men jo større den teologiske avstanden er, jo mindre blir enheten, fordi enhet henger sammen med hva vi tror på.[2]

1. Guds Ord

1.1 Ufeilbarlig

1.2 Klart

1.3 Autoritativt

1.4 Nødvendig

1.5 Tilstrekkelig

1.6 Hermeneutikk

Vi lærer at Bibelens 66 bøker er inspirert av Gud, og dermed i sine opprinnelige manuskripter ufeilbarlig.[3] Bibelen er Guds Ord samtidig som det er menneskers ord. For Gud brukte mennesker til å skrive ned Ordet, slik at deres personlighet også har påvirket Bibelens form.

Vi lærer at Bibelen er klar i sin betydning, men at vi mennesker derimot kan være uklare.[4] Selv om noe i Guds Ord kan være vanskelig å forstå,[5] så er ingen essensielle deler av Guds Ord umulig å forstå for den som i ydmykhet ved Den Hellige Ånds hjelp søker å forstå.[6]

Vi lærer at ettersom Bibelen er både gudommelig inspirert, ufeilbarlig og klar, er den også vår autoritet. Å være ulydig mot Bibelen er dermed å være ulydig mot Gud.

Vi lærer samtidig at moseloven er avskaffet ved Jesu død og oppstandelse, og at den dermed ikke lenger har bindende autoritet over troende i dag.[7]

Vi lærer at Skriften alene er vår autoritet, og at verken tradisjoner eller andre åpenbaringer utenfor Bibelen er autoritative.[8]

Vi lærer at Guds Ord formidlet til oss gjennom Bibelen er nødvendig fordi den i dag er vår eneste sikre kilde til åpenbaring av Guds vilje, og siden det er der vi har Jesu lære og åpenbaringen av evangeliet.[9]

Vi lærer at vi gjennom Guds Ord og Den Hellige Ånd har fått alt vi trenger for vårt liv.[10] Ordet gir oss svar på alt vi trenger å vite, men ikke nødvendigvis alt vi ønsker å vite. Derfor går vi til Guds Ord for å finne svar for vår lære og vårt liv. Gud kan gjennom sin allmenne nåde ha gitt visdom også utenfor Bibelen, men når vi lurer på hvordan vi skal leve og lære trenger vi ikke å gå andre steder enn til Guds Ord.

Derav er det naturlig at vi tar avstand fra Den katolske kirke, Jehovas Vitner, Mormonerne, ekstreme karismatikere og andre som tar avstand fra læren om Bibelens tilstrekkelighet. Vi tar også avstand fra all åpenbaring som etter apostlenes tid sies å være autoritativ for hele Guds menighet.

Vi lærer at Bibelen skal tolkes etter den historisk-grammatiske metode. Dette innebærer at den rette tolkningen er den som finner forfatterens opprinnelige hensikt og budskap i det han skrev, og at vi ikke forsøker å skape vår egen mening med teksten.[11]

Vi lærer at Guds åpenbaring er progressiv.[12] Gud har gjennom historien gitt oss mer og mer lys og åpenbaringens progresjon har for denne tidsalder nådd sin fylde gjennom apostlenes lære som er overgitt oss en gang for alle.[13]

Vi lærer at Den Treenige Gud gav apostlene spesiell åpenbaring som vi kjenner til gjennom Det nye testamentet. Ut i fra apostlenes lære forstår vi dermed GT og frelseshistorien bedre.[14] GT må leses i lys av NT og NT må leses i lys av GT.

Vi lærer derfor at Skriften skal tolkes med Skriften, og at de skriftsteder som er vanskelig å forstå skal tolkes i lys av enklere vers og essensielle sannheter.[15]

2. Gud

2.1 Treenigheten

-  Faderen

-  Sønnen

-  Den Hellige Ånd

Vi lærer at det fra evighet av bare er én Gud.[16] Den Evige Gud består av tre personer – Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd.[17] De er alle sammen Gud, og har de samme attributtene, men ulike roller.[18] Disse rollene motstrider aldri Guds enhet, da Gud er i fullstendig harmoni med seg selv.

Vi lærer at Gud Fader har øverste autoritet i treenigheten.[19] Både Sønnen og Den Hellige Ånd utgår fra Faderen.[20] Faderen taler til verden gjennom Sønnens ord og gjerninger og Den Hellige Ånds påvirkning.[21] Faderen utvelger til frelse[22] og adopterer, elsker og velsigner de troende.[23]

Vi lærer at Jesus Kristus underordner seg Faderen.[24] Sønnen er både sann Gud og sant menneske. Han er fra evighet av, men kom til vår jord rundt år null som et menneske da han ble født av Jomfru Maria. Jesus levde et perfekt og syndfritt liv, døde og stod opp igjen.[25] Ved hans oppstandelse viste han for verden at han virkelig var og er Guds Sønn.[26]

Vi lærer at Sønnen skapte og opprettholder alt til sin ære.[27] Han gjenoppreiser og frelser de som tror på ham,[28] og en dag skal han dømme levende og døde, troende og ikke-troende.[29]

Vi lærer også at Jesus har åpenbart seg i GT igjennom forskjellige preinkarnerte skikkelser,[30] og i NT da han tok på seg kjød.[

Vi lærer at Den Hellige Ånd (heretter DHÅ) ikke er en kraft, men en person.[32]

Vi lærer at DHÅ er Gud,[33] Sannhetens Ånd som veileder til Sannheten.[34] DHÅ overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom.[35] DHÅ gjenføder til tro,[36] bor i de troende og blir i de troende for evig.[37] Ånden blir gitt til alle troende, og ikke bare noen spesielle.[38] Ånden er motoren i helliggjørelsen og produserer frukt i de kristne.[39] Dette gjør han ved å gå i forbønn for de kristne,[40] lære dem, minne dem om Jesu ord og forkynne om de kommende ting.[41] Når vi ikke går i tro og synder da sørges DHÅ over de troendes synd.[42]

Vi lærer at DHÅ utruster menigheten og gir nådegaver til de troende slik Han selv vil, til menighetens oppbyggelse.[43]

bottom of page